Finland Sverige Storbritannia Irland Tyskland Østerrike Sveits Russland Frankrike Estland Norge Polen

Allment om passivhus

Passiivitalo

Idéen om å bygge hus uten varmeelement ble utviklet i Tyskland på 1990-tallet. Utgangspunkten er å bruke franluften som varmekilde – forutsettningen er at varmetapeene er tilrekkelig små. Byggetekkniken er i seg selv veldig enkel og det finnes heller ingen særskilte restriksjoner for arkitekturen. Passivhus kan bygges i tre, tegl ellerbetong.

I prinsipp klarer et passivhus seg uten hovedvarmesystem. Den energi som mennesker, belysning, elektriske apparater og husdyr avgir gjenvinnes med et effektivt ventilasjonssystem og holder i hovudsak for å holde temperaturen jevn og god hele året. For oppvarming av varmtvann og for den kalde årstiden behøves ingen form for varmekildet. eks. jordvarme eller solenergi.

Passivhusets energieffektivitet bygger på matrialenes konstruksjon; den bør være maksimalt isolert og tett. Vinduer og dører skal også være isolert med lave U-verdier. U-verien eller varmegjenomgangskoefficienten beskriverhvor godt isolert en byggningsdel er Jo bedre isolering desto lavere U-verdi. Høye krav stilles også av ventilasjonsaggregatet som bør ta vare på en stor del av varmen som finnes i franluften, det vil si den ”brukte” luften som blåses ut fra byggningen. Denne varme brukes for å varme opp tilluften.

Passivhus gir en merkbar innsparing av oppvarmingskostnader

Passivhus er i dag et registrert varemerke hvilket betyr at enkelte krav må oppfylles for at et hus skal få klasses som passivhus. Finske Statens forsningssentral VTT har med den europeiska PEP-undersøkelsen (Promotion of European Passive Houses) som har regnet ut hvor stort behovet av varmeenergi er for et passivhus tilpasset de Finske værforhold.

Det årlige behovet av energi for oppvarming er:

  • I sørlige Finland 20 kWh/ m²
  • I mellomdelen av Finland 25 kWh/m², och
  • i de nordligste delene av landet 30 kWh/m²

Behovet av primærenergi ligger mellom 130 og 140 kWh/m². Man regner med at et passivhus kun bruker en fjerdedel av den oppvarmingsenergi som et vanligt hus bruker.

I Finland er passivhusene nye, men i Europa har man bygget disse energivennlige hus i et 10år nå. I Tyskland som er utspringlandet for passivhus, finnes det cirka 10 000 hus av denne type.

Passivhus bremser opp klimaforandringen

Passiivitalo

Den 23 januar 2008 la den Europeiske kommisjonen fram sitt forslag til klima- og energipakke. Forslaget skal bane vei for en helhetlig europeisk energipolitikk. I forslaget finnes retningslinjer for hvor mye hvert EU-land må minske sine utslipp frem til år 2020 for at unionen skal klare å oppnå sine klimamål. Et av målene er å minske det primære energiforbruket med 20 % til år 2020. Man regner med at byggninger forbruker cirka 40 % av energien i Europa, hvilket er to ganger mere en hva trafikken bruker.

I Finland står byggningers energiforbruk for en tredjedjel av landets klimagassutslipp; cirka 22 milijoner tonn kulldioxid per år. Ett hus som er nytt eller renovert etter passivhusmodell beregnes med å spare inn over 70 % på oppvarmingskostnadene.

Gjenom alternativ bygging kan man alltså spare in store mengder energi og dette faktum er også tatt med i EU:s energiprogram. Om programmet følges blir passivhuset standard på nye bygg fra og med år 2015.


Ekstere lenker: