Finland Sverige Storbritannien Irland Tyskland Österrike Schweiz Ryssland Frankrike Estland Norge Polen

Allmänt om passivhus

Passiivitalo

Idén att bygga hus utan värmeelement utvecklades i Tyskland på 1990-talet. Utgångspunkten är att använda frånluften som värmekälla – förutsättningen är att värmeförlusterna är tillräckligt små. Byggnadestekniken är i sig mycket enkel och det finns heller inga särskilda restriktioner för arkitekturen. Passivhus kan byggas i trä, tegel eller sten.

I princip klarar sig ett passivhus utan värmesystem som fjärrvärme eller oljepanna. Den överlopps energi som människor, belysning, elektriska apparater och husdjur alstrar återvinns med ett effektivt ventilationssystem och räcker i huvudsak till för att temperaturen ska hållas jämn och god året om. För uppvärmning av varmvatten och för den kalla årstiden behövs dock någon form av värmekälla, t.ex. jordvärme eller solenergi.

Passivhusets energieffektivitet bygger på mantelns konstruktion; den bör vara maximalt isolerande och tät. Fönster och dörrar ska följaktligen också vara isolerande med låga U-värden. U-värdet eller värmegenomgångskoefficienten beskriver hur god isolering en byggnadsdel har. Ju bättre isolering desto lägre U-värde. Höga krav ställs även på ventilationsaggregatet som bör ta tillvara en stor del av den värme som finns i frånluften, det vill säga den ”använda” luft som blåses ut från byggnaden. Denna värme används sedan för att värma upp tilluften.

Passivhus ger märkbar inbesparing av uppvärmningskostnader

Passivhus är i dag ett registrerat varumärke vilket innebär att vissa krav måste uppfyllas för att ett hus ska få klassas som passivhus. Statens forksningscentral VTT har med den europeiska PEP-undersökningen (Promotion of European Passive Houses) som bas räknat ut hur stort behovet av värmeenergi är för ett passivhus anpassat för finländska väderförhållanden.

Det årliga behovet av energi för uppvärmning, beroende på boningsort, är:

  • I södra Finland 20 kWh/ m²
  • I mellersta Finland 25 kWh/m², och
  • i de nordligaste delarna av landet 30 kWh/m²

Behovet av primärenergi ligger mellan 130 och 140 kWh/m². Man räknar med att ett passivhus endast använder en fjärdedel av den uppvärmningsenergi som ett vanligt hus brukar.

I Finland är passivhusen först på kommande men i Europa har man byggt dessa energisnåla hus i tio års tid. I Tyskland som är ursprungslandet för passivhus, finns det cirka 10 000 hus av denna typ.

Passivhus saktar ner klimatförändringen

Passiivitalo

Den 23 januari 2008 la Europeiska kommissionen fram sitt förslag till klimat- och energipaket. Förslaget ska bana väg för en gemensam europeisk energipolitik. I förslaget finns riktlinjer för hur mycket varje EU-land måste minska sina utsläpp fram till år 2020 för att unionen ska klara av att uppnå sina klimatmål. Ett av målen är att minska på den primära energiförbrukningen med 20 % till år 2020. Man räknar med att byggnader förbrukar cirka 40 % av energin i Europa vilket är två gånger mer än vad trafiken brukar.

I Finland orsakar byggnadernas energiförbrukning en tredjedjel av landets växthusutsläpp; cirka 22 miljoner ton koldioxid per år. Ett hus som är nybyggt eller renoverat enligt passivhusmodell beräknas spara in över 70 % på uppvärmningskostnader.

Genom alternativt byggande kan man alltså spara in stora mängder energi och detta faktum har också beaktats i EU:s energiprogram. Om programmet uppfylls blir passivhusen standard vid nybygge från och med år 2015.

→ Nästa artikel: Klimatförändringen


Externa länkar: