Finland Sverige Storbritannien Irland Tyskland Österrike Schweiz Ryssland Frankrike Estland Norge Polen

Ofta frågat

Frågor

 1. Vilket ventilationsaggregat passar i mitt hus?
 2. Kan man installera ventilationssystemet själv?
 3. Vad är fördelen med roterande värmeväxlare?
 4. Varför skall man isolera avluftskanalen?
 5. Hur skall avluftskanalen isoleras?
 6. Bör man ta i beaktande något extra i planeringsskedet om man vill ha kylning?
 7. Kräver Enervent ventilationsaggregat någon regelbunden service?
 8. Kan Enervent -aggregat kopplas till huset övervakningssystem?
 9. Behöver man alls tilläggsvärme i Enervent -aggregat då värmeåtervinningen är så effektiv?
 10. Vilket alternativ är förmånligare - elektrisk eller vattenburen eftervärme?
 11. Hurdana luftmängder presterar Enervent -ventilationsaggregaten? Vad är den största luftmängden?
 12. Behöver man byta filter i aggregaten? Hur ofta?
 13. Kan man tvätta filtren?
 14. I hurdant utrymme rekommenderar ni att ventilationsaggregatet installeras?
 15. För ventilationsaggregatet mycket ljud?
 16. Kan man installera kylbatteri efteråt?
 17. Vad betyder justering av ventilationen?
 18. Kan Enervent -ventiationsaggregatets vattenbatteri frysa?
 19. Är det nödvändigt att installera spjäll i kanalerna?
 20. Hur länge har Ensto Enervent tillverkat ventilationsaggregat?
 21. Saker att beakta då man justerar luftmängderna eller mäter tryckförhållandena i byggnaden
 22. Lönar det sid att minska på ventilationen vid sträng köld?
 23. Återvinner den roterande värmeväxlaren fukt och kan inneluftens fukthalt stiga för högt?

Svar

1. Vilket ventilationsaggregat passar i mitt hus?

Planering av ventilationssystemet och val av ventilationsaggregat bör lämnas åt en yrkesmänniska.

2. Kan man installera ventilationssystemet själv?

Vi rekommenderar att en yrkesmänniska sköter installationen. Många arbetsskeden kräver nämligen både specialverktyg och -kunskap.

3. Vad är fördelen med roterande värmeväxlare?

Den roterande värmeväxlarens värmeåtervinningsförmåga är betydligt större än den traditionella plattvärmeväxlarens. Det beror på att den roterande värmeväxlaren har en betydligt större massa och värmeöverföringsyta än plattvärmeväxlaren. En större massa kan lagra mera värme i sig. Den roterande värmeväxlaren betalar snabbt tillbaka sig i form av inbesparad värmeenergi.

4. Varför skall man isolera avluftskanalen?

Avluften är mycket kall tack vare den effektiva värmeåtervinningen. Avluftskanalen bör isoleras för att det finns risk för kondensering då kanalen går i varmt utrymme.

5. Hur skall avluftskanalen isoleras?

Om avluftskanalen är i ett varmt utrymme bör den isoleras med 80 mm isolering med ångtät yta eller alternativt med 20 mm cellgummi isolering på kanalens och ytterligare 50 mm isolering med ångtät yta. Om kanalen är i ett kallt utrymme krävs 100 mm isolering. Om kanalen går i övre bjälklagrets isolering, måste man komma ihåg, att den inte får installeras direkt ovanom ångspärren, utan man måste lägga ett lager isolering på minst 100 mm bergull emellan.

6. Bör man ta i beaktande något extra i planeringsskedet om man vill ha kylning?

På grund av kondensrisken måste man vara extra noga med planeringen och utförandet av kanalernas isolering.

7. Kräver Enervent ventilationsaggregat någon regelbunden service?

Filtren i ventilationsaggregatet bör bytas regelbundet och aggregatet bör rengöras på genom att t.ex. dammsuga ibland.

8. Kan Enervent -aggregat kopplas till huset övervakningssystem?

Aggregat med EC-automatik kan kopplas till de flesta övervakningssystemen. Aggregat med EDA-automatik kan med hjälp av FreeWay- gatewayen (tilläggsutrustning) kopplas till LAN-nätverk eller till Internet.

9. Behöver man alls tilläggsvärme i Enervent -aggregat då värmeåtervinningen är så effektiv?

Tack vare den effektiva värmeåtervinningen behövs vanligtvis ingen förvärme. Eftervärme behövs ibland. Vi rekommenderar att man väljer ett aggregat med eftervärme. Då kan även den frusnaste njuta av behagligt varm tilluft t.o.m. under vinterns kallaste dagar.

10. Vilket alternativ är förmånligare - elektrisk eller vattenburen eftervärme?

Eftersom Enervent -aggregatens värmeåtervinnig är så effektiv, behövs eftervärme bara några dagar per år i södra Finland. Med tanke på anskaffnings- och installationskostnader för ett vattenbatteri och de få bruksdagarna, är det i småhus och med låga effekter, totalekonomiskt förmånligare med elbatteri. I norra Finland är bruksdagarna betydligt fler och då är vattenburen eftervärme ett förmånligare alternativ.

11. Hurdana luftmängder presterar Enervent -ventilationsaggregaten? Vad är den största luftmängden?

I Enervent Family-serien finns ventilationsaggregat för luftmängderna 15 - 390 l/s och i Enervent Pro-serien finns aggregat som presterar 50 - 7 000 l/s.

12. Behöver man byta filter i aggregaten? Hur ofta?

Det är viktigt att filtren byts med jämna mellanrum. Planfiltren bör bytas med fyra månaders och påsfiltren med sex månaders mellanrum.

13. Kan man tvätta filtren?

Man kan inte tvätta filtren, men man kan förlänga bytesintervallen genom att dammsuga dem tidvis.

14. I hurdant utrymme rekommenderar ni att ventilationsaggregatet installeras?

Pingvin, Pandion, Pelican och Pegasos-aggregaten installeras i ett varmt (över +5°C) utrymme såsom hemvårdsrum eller tekniskt utrymme. LTR-3, LTR-6 och LTR-7-aggregaten kan, om de tilläggsisoleras, installeras även i kallt utrymme såsom på vinden.

15. För ventilationsaggregatet mycket ljud?

Ett rätt installerat ventilationssystem för inte ljud.

16. Kan man installera kylbatteri efteråt?

Ja, om kanalernas isolation fyller kraven eller om det efteråt är möjligt att tilläggsisolera kanalerna så att de fyller kraven.

17. Vad betyder justering av ventilationen?

Då ventilationssystemet installeras, skall luftflödena justeras så att de fyller de värden som planeraren angett. I praktiken ställer man ventilerna i taket i ett visst läge där de alltid bör vara. Det krävs behöriga mätinstrument för justering av ventilationen.

18. Kan Enervent -ventiationsaggregatets vattenbatteri frysa?

I automatiken ingår frysskydd för vattenbatteriet, vilket hindrar batteriet från att frysa. Enervent rekommenderar användning av spjäll på uteluftssidan, då ventilationsaggregatet är utrustat med vattenbatteri.

19. Är det nödvändigt att installera spjäll i kanalerna?

Det är alltid rådligt att använda spjäll i ventilationskanalerna. Om aggregatet har vattenbatteri är det nödvändigt.

20. Hur länge har Ensto Enervent tillverkat ventilationsaggregat?

Ensto Enervent har tillverkat ventilationsaggregat sedan 1983.

21. Saker att beakta då man justerar luftmängderna eller mäter tryckförhållandena i byggnaden

Följande saker bör kontrolleras då man justerar luftmängderna eller mäter byggnadens under-/övertryck: _ Uteluftsgallret får inte vara betäckt med rimfrost. Det får inte sitta insektnät på uteluftsgallret och det får inte vara mindre till storleken än ventilationsaggregatets kanalanslutningar. - Avluftens takgenomföring får inte vara betäckt med rimfrost. Genomföringen får inte vara mindre till storleken än ventilationsaggregatets kanalanslutning. - Kontrollera filtren. Om de är täppta bör de bytas. - Värmeväxlaren får inte vara betäckt med rimfrost. - Kontrollera att frånluftsfläkten inte är betäckt med rimfrost. Då luftmängderna är justerade kan byggnadens tryckmätning (under-/övertryck) utföras.

22. Lönar det sid att minska på ventilationen vid sträng köld?

Nej. Det är viktigt att ventilationen även på vintern körs med den luftmängd som ventilationsplaneraren har dimensionerat för aggregatet och som installatören har definierat, m.a.o. på samma hastighet som vid andra årstider. I värsta fall leder en minskning av fläkthastigheten till att ventilationsaggregatet fryser då fukten från bostaden inte ventileras ut tillräckligt effektivt utan möter den kalla uteluften i värmeväxlaren. Det här problemet framhävs då det är rejält kallt ute och extra fuktigt inomhus t.ex. vid bastubad eller duschning.

Filtrens skick påverkar ventilationsaggregatets funktion. Smutsiga filter täpper till luftflödet och minskar på luftmängderna. Det är viktigt att byta filter regelbundet. Planfilter bör bytas med 3-4 månaders mellanrum och påsfilter med sex månaders mellanrum. Nya filter kan beställas av Enervent-återförsäljare. På vintern bör man ocså med jämna mellanrum kontrollera att uteluftgallret inte snöat igen.

23. Återvinner den roterande värmeväxlaren fukt och kan inneluftens fukthalt stiga för högt?

Den roterande värmeväxlaren återvinner en del av frånluftens fukt till tilluften endast då det är köldgrader utomhus. Ofta är denna egenskap välkommen då inneluften ofta blir för torr på vintern. Med ett rätt dimensionerat ventilationsaggregat blir inneluftens fukthalt inte för hög trots att fukt återvinns. Om det är köldgrader ute och fuktbelastningen inne stundvis är mycket stor (om man badar bastu länge eller torkar byk inomhus), lönar det sig att kontrollera att aggregatets fuktforcering är aktiv (standard i ED-modellerna och tillgängligt som tilläggsutrustning i EC-modellerna).